อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 96/2565 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนที่อยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนต่อเนื่อง จำนวน 65 คน