ประวัติโรงเรียน

สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 161 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
มีเนื้อที่  22  ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2497 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2499 – 2501 ตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจ
พ.ศ. 2502 – 2503 ย้ายมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
พ.ศ. 2503 – 2525 ย้ายกลับไปอยู่หลังสถานีตำรวจ
พ.ศ. 2526   ย้ายกลับมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สถานที่เดิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามทำการสอนอยู่ด้านทิศตะวันออกของ โรงเรียนผดุงนารี
ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนผดุงนารีทั้งหมด โดยมีนางพันทิพา  ศรีสุข เป็นครูใหญ่

วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2526   ได้ย้ายสถานศึกษามาที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ที่อยู่ปัจจุบันนี้
ซึ่งขณะนั้นเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม ( โรงเรียนมหาวิชานุกูล ) มี นางเกษร  สาสุนันท์
เป็นผู้อำนวยการ

วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้ย้ายมาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2534 – 2538  นายประสงค์  สุพรรณฝ่าย          ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2539 – 2540  นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2540 – 2541  นายสมภาร  สีหาราช               ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2541 – 2542  นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2542 – 2543  นางพวงเพชร  ศรีกาฬสินธุ์        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2543 – 2559  นายสมยศ  อันทลี                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2559 – 2563  นายสุวิทย์  วงษาไฮ                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2563 –2564   นายมานิตย์  บุตรพรม               ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.  2564 – ปัจจุบัน  นายสมยศ  พรเพ็ง                ผู้อำนวยการโรงเรียน