ประวัติโรงเรียน

     สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 161 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2499–2501 ตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจ
พ.ศ. 2502–2503 ย้ายมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
พ.ศ. 2503–2525 ย้ายกลับไปอยู่หลังสถานีตำรวจ
พ.ศ. 2526 ย้ายกลับมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
     1 ตุลาคม 2523 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่เดิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามทำการสอนอยู่ด้านทิศตะวันออกของ 
โรงเรียนผดุงนารี ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนผดุงนารีทั้งหมด โดยมีนางพันทิพา ศรีสุข เป็นครูใหญ่
     17 ธันวาคม 2526 ได้ย้ายสถานศึกษามาที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ที่อยู่ปัจจุบันนี้ 
ซึ่งขณะนั้นเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม(โรงเรียนมหาวิชานุกูล) 
มีนางเกษร สาสุนันท์เป็นผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2534 – 2538 นายประสงค์ สุพรรณฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2539 – 2540 นางสาวสุรณีย์ แวงวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2540 – 2541 นายสมภาร สีหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2541 – 2542 นางสาวสุรณีย์ แวงวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2542 – 2543 นางพวงเพชร ศรีกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2543 – 2559 นายสมยศ อันทลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน นายมานิตย์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
     6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้ย้ายมาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ