คณะกรรมการสถานศึกษา

1. ผศ. สมาน ศรีสะอาด                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล                              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายสุพจน์ ถาไชยลา                             กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นางนิชาภา พิชญาเดชากุล                     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นายวีรศักดิ์ สัตยธีรานนท์                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พ.อ.ธัชพล บูรณะวัฒน์                           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. นางอำไพพิศ เกตุวงศ์                            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ดร.นภธร ศิวารัตน์                                  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. นายสมไชย พจน์วิวัฒน์                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ                          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ                       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. นางชมเดือน กองจันทร์                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. พ.อ.อ.เสมอ  มะปัญญา                        ผู้แทนข้าราชการครู
15. นายสมยศ  พรเพ็ง                               กรรมการและเลขานุการ
16. นางกิติกานต์  สารมาคม                       รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17. ดร.ธนัตถ์พร  โคจรานนท์                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน
18. นางสาวขนิษฐา  กำเนิดทอง                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19. นางสาวจันทร์ธิวา  โสภา                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน