คณะกรรมการสถานศึกษา

1. ผศ. สมาน ศรีสะอาด                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ              กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3. ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุพจน์ ถาไชยลา                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางนิชาภา พิชญาเดชากุล                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวีรศักดิ์ สัตยธีรานนท์                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. พ.อ.ธัชพล บูรณะวัฒน์                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางอำไพพิศ เกตุวงศ์                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางสาวนภธร ศิวารัตน์                           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
10. นายสมไชย พจน์วิวัฒน์                        กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน
11. นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ                          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. นางศิริธร ศิริอมรพรรณ                         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
13. นางชมเดือน กองจันทร์                        กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
14. นางสุพรรณี สุขวิชัย                             กรรมการผู้แทนครู
15. นายมานิตย์ บุตรพรม                           กรรมการและเลขานุการ