ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา

                             สุวิชาโน     ภวํโหติ         หมายถึง         ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

คำขวัญ

สุขภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน มุ่งสู่สากลอย่างมีคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน

  สีฟ้า   หมายถึง ความร่มเย็น สดชื่น    สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์

                       ความหมายของสีประจำโรงเรียน หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดชื่นในวัยเยาว์ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ