อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 67/2565 ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1