อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 209/2565 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 📣ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565