อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 187/2565 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567) 📍โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม