อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 184/2565 ประชุมวางแผนคณะกรรมการตรวจนับและควบคุมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเรือนแถว 12 หน่วย 2 ชั้น ไปใช้ประโยชน์