ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019