กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2565