สายชั้น MEP

นางวนิดา สาพิมาน
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางสาวอรอนงค์ รินทะลึก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมัทนา รัตนพลแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวีรสุดา ด้วงคำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอาภัสรา บุญพัดส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายขจรศักดิ์ พื้นดอนเค็ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิฏิยากร ทับชา
ครูผู้ช่วย