สายชั้น MEP

นางวีรสุดา ด้วงคำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางอาภัสรา บุญพัดส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอนงค์ รินทะลึก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณิฏิยากร ทับชา
ครูผู้ช่วย
นางสาวกุลธิดา ภูผายาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุวิมล อันทะนัน
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวนาวา โพธิจักร์
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นายเดชบดินทร์ อาสนาไชย
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐกานต์ ช่ำชอง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวภัททิยา ปะมาระเต
ครูสอนภาษาอังกฤษ