สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายจำรัส มงคลมะไฟ
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางวัลลภา แก้วนะรา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ สิงหเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษฎา ไชยวงศ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณ สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาพร บุตรพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์ สุพรรณฝ่าย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์
ครูชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ วาโยพัด
ครู
นางปิยะพร เวฬุวันใน
ครู
นางสาวนริศรา วาเสนัง
ครู