สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวัลลภา แก้วนะรา
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์
ครูชำนาญการ (รองหหัวหน้าสายชั้น)
นายจำรัส มงคลมะไฟ
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางอรุณ สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาพร บุตรพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยะพร เวฬุวันใน
ครู
นางสุวารีย์ สิงห์ยะบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพรเทพ โนรินทร์
ครูผู้ช่วย