สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวัลลภา แก้วนะรา
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์
ครูชำนาญการ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นางอรุณ สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยะพร เวฬุวันใน
ครู
นายพรเทพ โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุวดี ศรีรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภาสวรรณ ศรีกุลคร
ครูชำนาญการพิเศษ