โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

1_0
1_0
2_0
2_0
3_0
3_0
4_0
4_0
5_0
5_0
6_0
6_0
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4
1 2 3 4 46
1 2 3 4 5
2 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคเพื่อน คู่คิดร่วมกับเกมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
1 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
12 ต.ค. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
29 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนพลศึกษา และผู้ช่วยครูปฐมวัย
17 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนพลศึกษา และผู้ช่วยครูปฐมวัย
25 เม.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง : รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!