ชั้นป.3รับเงิน(2,000 บาท) เวลา 08.30-12.00 น. โครงการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา