ชั้นป.2รับเงิน(2,000 บาท) เวลา 13.00-15.30 น. โครงการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา