เรื่อง จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19