อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 66/2566 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 📣โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)