อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 118/2565 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565