อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 116/2565 โครงการส่งเสริมทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้หนังสือเล่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย