อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 109/2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” (กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565)