อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 108/2565 คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินภาพรวม 1 ปีการศึกษา ในราย นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และนายสหภาพ กลางสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)