อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 105/2565 โครงการ Mini English Program นำผลงาน Best Practice จัดนิทรรศการร่วมในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2565 (Northestern English Medium Instruction Programmes Open House 2022)