อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 97/2565 ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการพัฒนานวัตกรรมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ