อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 85/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21