อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 80/2565 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้ต้อนรับและให้คำแนะนำในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษฯ กับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)