อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 79/2565 คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก คัดกรองหูและตา คัดกรองภาวะซีดตรวจ Hct