อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 78/2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1