อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 77/2565 คณะครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น