อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 74/2565 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) : การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6