อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 64/2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ คณะผู้ติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12