อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 61/2565 โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายใต้อัตลักษณ์โรงเรียน(บุคลิกดี มีวินัย ใจอาสา)