อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 216/2565 ฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย