อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 196/2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง