อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 195/2565 โครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียน 📚เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2