อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 185/2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโครงการ 🩺”ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ”🩺 ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี 🔎เพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค สั่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง