อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 162/2565 นางกิติกานต์ สารมาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตนา อาจชมภู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 10