อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 153/2565 มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนเสมอภาค) นักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 16,500 บาท