อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 147/2565 เยี่ยมบุคลากรที่คลอดบุตร ได้แก่ นางศิรินันท์ วรสาร นางปิยะพร เวฬุวันใน นางสาวนริศรา วาเสนัง