อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 134/2565 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Mini English Program ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565