อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 131/2565 งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สพป.มค.1 วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนงานที่สำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา