อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 130/2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยCANVA