อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 128/2565 มอบเกียรติบัตรการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไป และได้รับรางวัล บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ