อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 121/2565 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ปี 2565 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ให้แก่นักเรียนและครูผู้ประสานงาน