อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 120/2565 ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค