สายชั้นอนุบาล

นางสาวกรรณิการ์ แพงเวียงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางวงเดือน นิสยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุทธิพร ภูมิภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอภิชญา ปิดตาทะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลัยทอง ดวงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีกาญจน์ สมอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยาณี เวียงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกอบกุล ไชยสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภารัตน์ จันทเรศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรียาพร ไชยวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา ห่อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ