สายชั้นอนุบาล

นางสาวกรรณิการ์ แพงเวียงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางสุทธิพร ภูมิภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอภิชญา ปิดตาทะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลัยทอง ดวงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีกาญจน์ สมอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยาณี เวียงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภารัตน์ จันทเรศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา ห่อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมัทนา รัตนพลแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภัทรา มะเสนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุมพร พิณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ