สายชั้นมัธยม

นางสาวปภัสรา หาญคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางดวงจันทร์ ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาคริต เดชโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงค์ลักษณ์ บุรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมพล อุตรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี ใหม่คามิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ป้องสีดา
ครูชำนาญการพิเศษ