สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายไตรวัสส์ บุญหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางสาววราพร แสนยะมูล
ครูชำนาญการ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นางศิริลักษณ์ ทองบุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรินภา ธาราภูริพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐกานต์ แสงอารมณ์
ครูชำนาญการ
นางศิรินันท์ วรสาร
ครู