สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางสาววราพร แสนยะมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นายไตรวัสส์ บุญหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรินภา ธาราภูริพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐกานต์ แสงอารมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรินันท์ วรสาร
ครูชำนาญการ