สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริลักษณ์ ทองบุ
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นายบุญยัง พลช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกชพรรณ กุลภัทรเมธา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทองดี ขัติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไตรวัสส์ บุญหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา โคราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรินภา ธาราภูริพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราพร แสนยะมูล
ครูชำนาญการ
นางณัฐกานต์ แสงอารมณ์
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญจน์ชญา ทองคำ
ครู
นางโอบบุญ โสรัจจ์
ครูชำนาญการ