สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนภาภรณ์ ทาโยธี
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางหยาดนภา ยัพราษฏร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกานดา เวียงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเรวดี ภูถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไฬวรรณ นามใสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอังกาบ แผ่ตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ อันทะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสมือน สิทธิจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนิดา คงเกิด
ครู
นางนันทนา ฤทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพกาญจนา โสภากุล
ครู