สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอังกาบ แผ่ตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางเรวดี ภูถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นางนภาภรณ์ ทาโยธี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไฬวรรณ นามใสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนิดา คงเกิด
ครู
นางนันทนา ฤทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพกาญจนา โสภากุล
ครูชำนาญการ
นางชญาภา เนาวโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ