สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางชญาภา เนาวโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น)
นางอังกาบ แผ่ตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไฬวรรณ นามใสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนิดา คงเกิด
ครูชำนาญการ
นางนันทนา ฤทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ