สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางมยุรีย์ สีเฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางกัญญาภัค นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นางยุภาวดี คำบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิวาทิพย์ เอกอนันต์ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงเนตร อรัญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐศักดิ์ บูรณธนิต
ครู
นางสาวนวพร ยศพล
ครูผู้ช่วย
นางอรวรรณ นันทะเสน
ครูชำนาญการพิศษ