สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุพรรณี สุขวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสาย)
นางศันสนีย์ ลาเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริญา ทีจันทร์มาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมลฤดี สิงหรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุภาวดี คำบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาภัค นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมยุรีย์ สีเฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห์
ครู
นางทิวาทิพย์ เอกอนันต์ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีระวัฒน์ ประเสริฐ
ครู
นายณัฐศักดิ์ บูรณธนิต
ครู
นางสาวดวงเนตร อรัญทอง
ครูชำนาญการ