สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรวงทอง เนื่องมัจฉา
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางสุภาวดี หัดที
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา อาจชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพงษ์ พันธุ์สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิไธย ทองใบ
ครู
นางสาวสุดารัตน์ บรรเทา
ครู
นางสาวศิรินันท์ แสงจันทร์
ครู
นางสาวอรพรรณ นนทไชย
ครู
นางอรวรรณ นันทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ ยศดา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนตรี นันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ