สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรวงทอง เนื่องมัจฉา
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นายมนตรี นันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้าสายชั้น)
นางสุภาวดี หัดที
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา อาจชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพงษ์ พันธุ์สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพรรณ นนทไชย
ครู
นางสาวศิรินาถ พลเรืองทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวพิมลพร ฤทธิสิงห์
ครู